Αξιολόγηση Μαθητών

Τετράμηνα

Το διδακτικό έτος  στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σε­πτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

1ο τετράμηνο:  από 11 Σεπτεμ­βρίου έως 20 Ιανουαρίου

2ο τετράμηνο: από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

 Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Ομάδα Α’:  

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσ­σική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
 2. Μα­θηματικά,
 3. Φυσική,
 4. Ιστορία.

Ομάδα Β’:

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
 2. Χημεία,
 3. Βιολογία,
 4. Γεωλογία-Γεωγραφία,
 5. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
 6. Θρησκευ­τικά,
 7. Αγγλικά,
 8. Δεύτερη ξένη γλώσσα και
 9. Οικιακή Οικονομία.

Ομάδα Γ’:

 1. Τεχνολογία – Πληροφορική,
 2. Μουσική -Καλλι­τεχνικά
 3. Φυσική Αγωγή.

Η αξιολόγηση ανά τετράμηνο κρίνεται από:

 1. Τη συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες  κλπ.
 2. Τις εργασίες (απλές ή συνθετικές) που εκτελεί ο μαθητής στο σχολείο  ή  στο  σπίτι, ατομικά  ή  ομαδικά.
 3. Τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες:
  •  Προειδοποιημένες, (αν έπονται ανακεφαλαίωσης, και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα).
  •  Απροειδοποίητες, στην ύλη του προηγούμενου μαθήματος.

Το 1ο τετράμηνο στα μαθήματα της:

 Α‘ και Β΄ Ομάδας μόνο μια και της  Γ΄ Ομάδας καμία.

Το 2ο τετράμηνο στα μαθήματα της:

Β΄ ομάδας διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία αλλά, μπορεί να αντικατασταθεί με μια συνθετική δημιουργική εργασία μικρής έκτασης.

Α΄ και Γ΄ Ομάδας καμία.

Περιορισμός: μία (1) την ημέρα και μέχρι τρεις (3) την εβδομάδα.

 1. Τις  ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) στο μάθημα της ημέρας.

Περιορισμός: Μέχρι τρεις (3) ανά μάθημα στο κάθε τετράμηνο και  το πολύ δέκα (10) λεπτά σε χρόνο.

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές,  προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Από  1η μέχρι την 30η Ιουνίου  υλοποιούνται οι διαδικασίες:

 1. Διεξάγονται οι γραπτές εξετάσεις της Α’Ομάδας.
 2. Οι μαθητές  που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής-απόλυσης,  παρακολουθούν πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας  5 – 10 ωρών και
 3. Παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων:

 1. Ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.
 2. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό (1/2) της διδακτέας  (προβλεπόμενη).
 3. Ο προσδιορισμός γίνεται από τον διδάσκοντα.
 4. Γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης:

 1. Στα μαθήματα της Α΄ ομάδας βαθμός είναι: (Τ1+Τ2+Γ)/3,  δηλαδή το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών, 1ου και 2ου τετραμήνου και της γραπτής εξέτασης.
 2. Στα μαθήματα της Β΄ και της Γ΄ ομάδας είναι: (Τ1+Τ2)/2, δηλαδή  ο μέσος όρος των δύο τετραμήνων.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

 1. Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον δέκα (10),
 2. Όταν έχει  γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Διαφορετικά παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθ­μός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Επαναληπτικές εξετάσεις – 2η εξεταστική περίοδος.

 • Για τους παραπεμπόμενους αμέσως μετά το τέλος της 1ης εξεταστικής περιόδου υλοποιείται υποστηρικτική διδασκαλία στα μάθημα παραπομπής των Α” και Β” Ομάδων,  5 – 10 ωρών.
 • Το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις,  2η εξεταστική περίοδος, από διμελή επιτροπή.
  • Στα μαθήματα της Α΄ Ομάδας προφορικά και γραπτά.
  • Στα μαθήματα της Β΄ και Γ΄ ομάδας μόνο προφορικά.
 • Αν πάλι δεν κριθεί άξιος προαγωγής επαναλαμβάνει την τάξη για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, ενώ για την Γ΄ καλείται πάλι σε επαναληπτικές  πριν από την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.

Αναβαθμολόγηση γραπτών εξετάσεων του Γυμνασίου

 1. Γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Γυμνάσιο.
 2. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδο­ση των αποτελεσμάτων με αίτηση στο σχολείο.
 3.  Η αίτηση συνο­δεύεται από παράβολο 3€ για κάθε γραπτό δοκίμιο.

 

 

Comments are closed.